About Us

Feldenkraiszentrum - Chava Shelhav gGmbH
K├Âlner Str. 89/91
D-40723 Hilden
Tel.: +49 - 2103 - 26 86 02
Fax: +49 - 2103 - 26 86 01
E-Mail: info@feldenkraiszentrum.de

For all legal matters the German version of the imprint remains relevant.
* plus shipping costsshipping